C++ İle Araba Yarışı Örneği(Belirli Bir Yol Boyunca Klavye Kontrolunde)


20.03.2012-21:12 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16002981Toplam Puan: 36310 / Yorum Sayısı: 412002981 adet.


Öncelikle bu projemiz için elinizde msoftcon.h kütüphanesinin bulunması gerekir.

Msoftcon.h

/msoftcon.h
//declarations for Lafore's console graphics functions
//uses Window's console functions

#ifndef _INC_WCONSOLE  //don't let this file be included
#define _INC_WCONSOLE  //twice in the same source file

#include <windows.h>   //for Windows console functions
#include <conio.h>    //for kbhit(), getche()
#include <math.h>    //for sin, cos

enum fstyle { SOLID_FILL, X_FILL,   O_FILL,
       LIGHT_FILL, MEDIUM_FILL, DARK_FILL,SPACE_FILL};

enum color {
  cBLACK=0,   cDARK_BLUE=1,  cDARK_GREEN=2, cDARK_CYAN=3,
  cDARK_RED=4, cDARK_MAGENTA=5, cBROWN=6,   cLIGHT_GRAY=7,
  cDARK_GRAY=8, cBLUE=9,     cGREEN=10,   cCYAN=11,
  cRED=12,   cMAGENTA=13,   cYELLOW=14,  cWHITE=15 };
//--------------------------------------------------------------
void init_graphics();
void set_color(color fg, color bg = cBLACK);
void set_cursor_pos(int x, int y);
void clear_screen();
void wait(int milliseconds);
void clear_line();
void draw_rectangle(int left, int top, int right, int bottom);
void draw_circle(int x, int y, int rad);
void draw_line(int x1, int y1, int x2, int y2);
void draw_pyramid(int x1, int y1, int height);
void set_fill_style(fstyle);
#endif /* _INC_WCONSOLE */

Msoftcon.cpp

//msoftcon.cpp
//provides routines to access Windows console functions
//compiler needs to be able to find this file
//in MCV++, /Tools/Options/Directories/Include/type path name
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string>
#include <iostream>
#include "msoftcon.h"
HANDLE hConsole;     //console handle
char fill_char;     //character used for fill
//--------------------------------------------------------------
void init_graphics()
  {
  COORD console_size = {80, 25};
  //open i/o channel to console screen
  hConsole = CreateFile("CONOUT$", GENERIC_WRITE | GENERIC_READ,
          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
          0L, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0L);
  //set to 80x25 screen size
  SetConsoleScreenBufferSize(hConsole, console_size);
  //set text to white on black
  SetConsoleTextAttribute( hConsole, (WORD)((0 << 4) | 15) );

  fill_char = '\xDB'; //default fill is solid block
  clear_screen();
  }
//--------------------------------------------------------------
void set_color(color foreground, color background)
  {
  SetConsoleTextAttribute( hConsole,
            (WORD)((background << 4) | foreground) );
  } //end setcolor()

/* 0 Black     8 Dark gray
  1 Dark blue   9 Blue
  2 Dark green   10 Green
  3 Dark cyan   11 Cyan
  4 Dark red    12 Red
  5 Dark magenta  13 Magenta
  6 Brown     14 Yellow
  7 Light gray   15 White
*/
//--------------------------------------------------------------
void set_cursor_pos(int x, int y)
  {
  COORD cursor_pos;       //origin in upper left corner
  cursor_pos.X = x - 1;     //Windows starts at (0, 0)
  cursor_pos.Y = y - 1;     //we start at (1, 1)
  SetConsoleCursorPosition(hConsole, cursor_pos);
  }
//--------------------------------------------------------------
void clear_screen()
  {
  set_cursor_pos(1, 25);
  for(int j=0; j<25; j++)
   putch('\n');
  set_cursor_pos(1, 1);
  }
//--------------------------------------------------------------
void wait(int milliseconds)
  {
  Sleep(milliseconds);
  }
//--------------------------------------------------------------
void clear_line()          //clear to end of line
  {                 //80 spaces
       //.....1234567890123456789012345678901234567890
       //.....0........1.........2.........3.........4
  std::cout<<"                    ";
  std::cout<<"                    ";
  }
//--------------------------------------------------------------
void draw_rectangle(int left, int top, int right, int bottom)
  {
  char temp[80];
  int width = right - left + 1;
  int j;
  for(j=0; j<width; j++)   //string of squares
   temp[j] = fill_char;
  temp[j] = 0;          //null

  for(int y=top; y<=bottom; y++) //stack of strings
   {
   set_cursor_pos(left, y);
   std::cout<<temp;
   }
  }
//--------------------------------------------------------------
void draw_circle(int xC, int yC, int radius)
  {
  double theta, increment, xF, pi=3.14159;
  int x, xN, yN;

  increment = 0.8 / static_cast<double>(radius);
  for(theta=0; theta<=pi/2; theta+=increment) //quarter circle
   {
   xF = radius * cos(theta);
   xN = static_cast<int>(xF * 2 / 1); //pixels not square
   yN = static_cast<int>(radius * sin(theta) + 0.5);
   x = xC-xN;
   while(x <= xC+xN)     //fill two horizontal lines
     {            //one for each half circle
     set_cursor_pos(x,  yC-yN); putch(fill_char); //top
     set_cursor_pos(x++, yC+yN); putch(fill_char); //bottom
     }
   } //end for
  }
//--------------------------------------------------------------
void draw_line(int x1, int y1, int x2, int y2)
  {

  int w, z, t, w1, w2, z1, z2;
  double xDelta=x1-x2, yDelta=y1-y2, slope;
  bool isMoreHoriz;

  if( fabs(xDelta) > fabs(yDelta) ) //more horizontal
   {
   isMoreHoriz = true;
   slope = yDelta / xDelta;
   w1=x1; z1=y1; w2=x2, z2=y2;  //w=x, z=y
   }
  else               //more vertical
   {
   isMoreHoriz = false;
   slope = xDelta / yDelta;
   w1=y1; z1=x1; w2=y2, z2=x2;  //w=y, z=x
   }

  if(w1 > w2)            //if backwards w
   {
   t=w1; w1=w2; w2=t;       //  swap (w1,z1)
   t=z1; z1=z2; z2=t;       //  with (w2,z2)
   }
  for(w=w1; w<=w2; w++)
   {
   z = static_cast<int>(z1 + slope * (w-w1));
   if( !(w==80 && z==25) )    //avoid scroll at 80,25
     {
     if(isMoreHoriz)
      set_cursor_pos(w, z);
     else
      set_cursor_pos(z, w);
     putch(fill_char);
     }
   }
  }
//--------------------------------------------------------------
void draw_pyramid(int x1, int y1, int height)
  {
  int x, y;
  for(y=y1; y<y1+height; y++)
   {
   int incr = y - y1;
   for(x=x1-incr; x<=x1+incr; x++)
     {
     set_cursor_pos(x, y);
     putch(fill_char);
     }
   }
  }
//--------------------------------------------------------------
void set_fill_style(fstyle fs)
  {
  switch(fs)
   {
   case SOLID_FILL: fill_char = '\xDB'; break;
   case DARK_FILL:  fill_char = '\xB0'; break;
   case MEDIUM_FILL: fill_char = '\xB1'; break;
   case LIGHT_FILL: fill_char = '\xB2'; break;
   case X_FILL:   fill_char = 'X';  break;
   case O_FILL:   fill_char = 'O';  break;
   case SPACE_FILL: fill_char = ' ';  break;
   }
  }
//--------------------------------------------------------------

Main.Cpp Dosyamız

#include <iostream>
#include "araba.h"
using namespace std;
int main()
{
  init_graphics();
  araba *ferrari =new araba(10,10,10,10);
  int x=6,y=6;
  char tus;
  int Sonuc=0;
  do{


    if(GetAsyncKeyState(VK_LEFT)){
      if((x<=70&&(y<11)) ||(x<=70)&&(y>15))   x-=5;
      if(x<15&&y>15){Sonuc=1;break;}
    } if(GetAsyncKeyState(VK_RIGHT)){
      if(x<=65)x+=5;
    } if(GetAsyncKeyState(VK_UP)){
      if(y>=8&&y<20&&x>=65&&x<70)y-=5;

    } if(GetAsyncKeyState(VK_DOWN)){
    if(y>5&&y<14&&x>65&&x<70)y+=5;
    }
    ferrari->ilerle(x,y);
    wait(200);
  }while(x<=70&&x>=6&&y<=25&&y>=6);
  clear_screen();
set_cursor_pos(25,12);
if(Sonuc!=1){
cout<<"!!!!!!!!!!GAME OVER!!!!!!!!!!!!!"<<endl;
}
else{
cout<<"!!!!!!!!!!FÝNÝSH!!!!!!!!!!!!!"<<endl;
}

  cin.get();
  return 0;
}

Araba.cpp Dosyamız

#include "araba.h"

araba::araba(int x,int y, int hiz, float ag)
{
  srand(time(NULL));
  xx=x;
  yy=y;
  hizi=hiz;
  agirlik=ag;
  ciz();
  yol();
}

araba::~araba()
{
  //dtor
}
void araba::ilerle(int x,int y)
{
  clear_screen();
  set_color(cRED,cWHITE);
  xx=x;
  yy=y;

  ciz();
  yol();
}
void araba::ciz()
{
  set_fill_style(SOLID_FILL);
  draw_rectangle(xx,yy,xx+5,yy+4);
}
void araba::yol()
{
  for(int i=10;i<=72;i++){

set_cursor_pos(i,5);
cout<<"#"<<endl;
if(i<=65){
set_cursor_pos(i,11);
cout<<"#"<<endl;
set_cursor_pos(i,15);
cout<<"#"<<endl;
}
set_cursor_pos(i,21);
cout<<"#"<<endl;
  }
  for(int i=5;i<=21;i++){
  set_cursor_pos(72,i);
cout<<"#"<<endl;
if(i>=11 && i<=15) { set_cursor_pos(65,i);
cout<<"#"<<endl;}
  }
}Araba.h Dosyamız

#define ARABA_H
#include"msoftcon.h"
#include<cstdlib>
#include<time.h>
#include <iostream>
using namespace std;
class araba
{
  public:
    araba(int x,int y, int hiz, float ag);
    virtual ~araba();
    void ilerle(int x,int y);
    void yol();
  protected:
  private:
    int xx;
    int yy;
    int hizi;
    float agirlik;
    void ciz();
};

#endif // ARABA_H

Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Yorum Ekle

Ad Soyad:
Şehir:
Yorum:
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.
Unutmayın Makalelere Yorum Yazmak Yeni Makalelere Teşviktir.